… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

Trekkpliktiges ansvar

Den trekkpliktige skal foreta trekk i samsvar med namsmannens beslutning. Hvis saksøkte flytter eller skifter arbeidsgiver, må trekkpliktige melde fra til namsmannen og kreditor om dette. Hvis trekkpålegget ikke etterkommes kan trekkpliktige selv bli ansvarlig for beløpet.

Hva kan det tas utleggstrekk i?

Utleggstrekk kan tas i saksøktes krav på forfalt eller uforfalt lønn. Saksøkte har imidlertid rett til å beholde så mye av sin inntekt at det dekker det som med rimelighet trengs til underhold av seg og sin husstand. Ved vurderingen legges til grunn det som er tilbake av nettolønnen etter allerede besluttede trekk med bedre prioritet. Det er viktig at saksøkte tar kontakt med namsmannen for å gi korrekte opplysninger sin økonomi.

Stortinget har vedtatt endringer i dekningsloven § 2-7 første ledd nytt tredje punktum og gjeldsordningsloven § 4-3 nytt annet ledd som gir hjemmel for å fastsette satser for beregning av livsoppholdsutgifter ved utleggstrekk og gjeldordning. Satsene er fastsatt i forskrift som trådte i kraft 1. juli 2014.

Endringene innebærer en nasjonal samordning av livsoppholdssatsene. Det skal benyttes de samme satsene i hele landet, og satsene er like for utlegg og gjeldsordning. Satsene skal være et felles utgangspunkt for vurderingen av hvor mye som med rimelighet trengs til livsopphold. Hensynet til den enkeltes særlige behov skal fortsatt ivaretas gjennom namsmannens utøvelse av skjønn i hver enkelt sak.

 

Hvor lenge kan trekket løpe?

Når det tas utleggstrekk, skal namsmannen fastsette trekkets størrelse og i hvilken periode trekk skal gjennomføres. Trekkperioden skal normalt ikke overstige to år regnet fra dagen for beslutningen om utleggstrekk. Hvis trekket gjelder bøter, skatt eller bidrag, kan trekkperioden overstige to år. Dersom kravet ikke er nedbetalt i løpet av trekkperioden må kreditor begjære utlegg på nytt for å dekke resten av sitt krav mot saksøkte.

Klage på utleggstrekk

Er det besluttet utleggstrekk, kan klage settes frem så lenge trekkperioden ikke er utløpt. Klagen fremsettes for namsmannen.

Kilde: https://www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/utlegg/utleggstrekk/