… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

NØDHJELPSSØKNAD

januar 5th, 2015 | Posted by Jan Gundersen in SOSIALHJELP

Her er vår oppskrift på NØDHJELPSSØKNAD som har hjelpt mange..

Det er ofte fint å ha liggende en sosialhjelp søknadskjema hjemme, slik at du kan sitte der å skrive..

(Kanskje du vil lage deg en mal i tillegg, det kan være smart å ha liggende)

Øverst på sosialhjelp søknaden skriver du NØDHJELP med store bokstaver!
Videre fyller du ut skjemaet  som normalt med inntekter og utgifter.
Du legger ved kontoutskrift som viser 0 kroner på konto…
(Saldo SKAL holde, men om du VET at det ikke er nok, så legg ved det som du vet om av kontoutskrift og så kan du  «sladde» ting du ikke vil NAV skal se.  (NAV trenger egentlig bare se inntekter, og at du har betalt hus og mat )

Når du går til NAV for å levere, så tar du din telefon og setter i flymodus, skrur av lyden og finner opptaksfunksjonen.
Så setter du den på opptak når du går inn for å levere..
Du sier at du tar opp møtet for å dokumentere møtet.
Så sier du at du vil levere sosialhjelp søknaden for du er tom for penger , og ber om at NAV følger tidsfristene etter Paragraf 4.18.1.7 Vedtak og klage i RUNDSKRIV hovednummer 35:
«For eksempel må søknaden vurderes raskt i en nødssituasjon, ofte samme dag som den er mottatt»

NAV-kontoret må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer om god forvaltningsskikk

Og til slutt ber du om en kopi på søknaden med NAV sitt stempel og signatur og tidspunkt..
Dermed har NAV maksimum to døgn på seg..

Og med NØDHJELPSSØKNADd skal pengene være på konto samme døgnet…

LUKKE TIL.

KILDER: (som du gjerne kan henvise til i søknaden din)

RUNDSKRIV hovednummer 35 § 18. Stønad til livsopphold:

«De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomisk rettigheter, har krav på økonomisk stønad. »

Videre står det i RUNDSKRIV hovednummer 35 § 4.18.1
«Den som ikke har tilstrekkelig med penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad»

RUNDSKRIV hovednummer 35 §4.18.1.1 Forsvarlig livsopphold

«Begrepet ”livsopphold” innebærer derfor noe mer enn dekning av grunnleggende behov som mat og tak over hodet. » og videre:
«Hvis tjenestemottaker har barn, skal det tas særlige hensyn til deres behov. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi»

Så kommer noe som er viktig:
RUNDSKRIV hovednummer 35 §4.18.1.6 Hjelp i en nødssituasjon:

«Hvis tjenestemottaker befinner seg i en nødssituasjon, kan stønaden begrenses til utgifter til det helt nødvendigste. Dette innebærer at det gis stønad til mat, nødvendige artikler til personlig bruk, nødvendige reiseutgifter og til regninger som må betales for å hindre avstengning av nødvendige tjenester som strøm eller lignende.»

og så kanskje det aller viktigaste:

«En person i en nødssituasjon kan ikke avvises, og en søknad kan ikke avslås med den begrunnelse at vedkommende kan henvende seg til familie, venner, veldedighetstilbud eller lignende. «

Rundskriv 35 § 4.18.1.5 Stønadsnivået:
«Et stønadsnivå som ikke sikrer mottakeren et forsvarlig livsopphold og som ikke bidrar til å fremme lovens formål i den enkeltes situasjon, vil være i strid med loven. «

RUNDSKRIV hovednummer 35 §4.18.2.4 Samboere og personer i bofellesskap
Tjenestemottakere som har ansvar for å forsørge seg selv, men som bor sammen med andre, for eksempel hjemme hos foreldre, som samboere eller i bofellesskap, er rettslig å regne som enslige. I vurderingen av stønadsbehovet skal det tas hensyn til tjenestemottakers reelle utgifter til eget livsopphold, som vedkommendes faktiske del av boutgiftene og eventuelt andre utgifter husholdningen deler, som til innbo, husholdningsartikler og medier og kommunikasjon. Samboere har ikke gjensidig underholdsplikt overfor hverandre, og foreldre har i utgangspunktet ikke forsørgelsesplikt overfor unge over 18 år. 

LINK TIL RUNDSKRIV hovednummer 35:    http://bit.ly/13c2XDe

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.