… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

Oppfølging fra NAV

januar 13th, 2015 | Posted by ingrid in AAP

Hvordan vurderer NAV mulighetene dine for å være i arbeid?
Det er viktig at du selv tenker nøye igjennom hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet.

Skal du finne nye arbeidsoppgaver eller kanskje skifte bransje?
Det er viktig å huske på at den kompetansen du har i dag ofte kan benyttes på andre områder
enn de du har erfaring med.

NAV kan bistå deg med veiledning om arbeidsmarkedet og utdanningsmuligheter.

Hvis du er usikker på egne muligheter for å være i arbeid, vil NAV gjøre en grundigere vurdering
(arbeidsevnevurdering- AEV).

Dette kan være aktuelt dersom du for eksempel på grunn av sykdom har vært lenge utenfor arbeidslivet,
eller dersom du søker om arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller Kvalifiseringsprogrammet.

Vi bruker denne fremgangsmåten ved arbeidsevnevurdering:
• Egenvurdering, som er en vurdering du gjør selv, eventuelt med bistand fra veileder i NAV.
• Samtale med veileder om forhold som påvirker dine arbeidsmuligheter.

Din plan for å komme i arbeid
Dersom du har behov for det, vil du sammen med NAV utarbeide en plan.
Denne inneholder en beskrivelse av planlagte aktiviteter for at duskal komme i arbeid, for eksempel:
• Arbeidspraksis
• Behandling/rehabilitering
• Kurs/utdanning
• Tilrettelegging av arbeidsplass
• Sosial trening og mestring

Du får et oppfølgingsvedtak.
Fra 1. februar 2010 har du en lovfestet rett til å få vurdert hva som skal til for at du skal komme
i inntektsgivende arbeid.

Retten er hjemlet i Arbeids- og velferdsforvaltningsloven paragraf 14a.
Du har tre/3 ukers klagefrist på oppfølgingsvedtaket hvis du er uenig i vurderingen NAV har gjort.
Skriftlig klage sendes til NAV kontoret ditt.

Her kan du også få hjelp til å utforme klagen.

Hvis du skal finne nytt arbeid eller skal tilbake til et arbeidsforhold, kan NAV hjelpe deg med å vurdere hvilke muligheter du har.

For at NAV skal kunne tilpasse oppfølgingen til behovene dine, må du registrere deg på nav.no og legge inn CVen din. Du kan få hjelp til å registrere informasjonen av en veileder ved NAV-kontoret ditt.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.