… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

AEV – Arbeidsevnevurdering

januar 13th, 2015 | Posted by ingrid in AAP

Vurdering av arbeidsevne : Arbeidsevne handler om dine muligheter for å skaffe eller beholde arbeid – dine ressurser og hindringer sett i forhold til hva som kreves i arbeidslivet og i dagliglivet.

Hvis du søker om arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsprogram eller uførepensjon, vil NAV gjøre en arbeidsevnevurdering.

Enkelte virkemidler som NAV vil kunne tilby deg, krever også en vurdering av arbeidsevnen din.

I NAV bruker vi denne framgangsmåten for å vurdere din arbeidsevne:

Egenvurdering: En vurdering du selv foretar, eventuelt med bistand fra veileder.

Ressursprofil: Gjennom en samtale med veileder går du igjennom de forholdene som påvirker arbeidsevnen din.

Samtalen kan omhandle følgende forhold:

• Arbeidserfaring

• Utdanning/kompetanse og ferdigheter

• Interesser/fritid

• Personlige muligheter og utfordringer

• Sosiale og materielle forhold

• Helse • Arbeidsmuligheter

• Dagligliv

Du blir enig med veilederen din ved NAV-kontoret hvilke av disse forholdene som er viktige for å vurdere din arbeidsevne.

Du behøver ikke å besvare spørsmål som ikke angår deg.

Etter denne samtalen vil NAV vurdere arbeidsevnen din i forhold til de opplysninger du har gitt og andre opplysninger som er viktige (fra legen din for eksempel).

Du vil få arbeidsevnevurderingen fra veilederen din og du vil da kunne si ifra om noe er feil eller om du er uenig i det NAV har kommet fram til.

Hvis noen forhold endrer seg i den perioden du er i tiltak eller har stønad, kan du når som helst ta kontakt med NAV for å revurdere arbeidsevnen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.