… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp

Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp, og gis av advokater og autoriserte rettshjelpere. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue.

Finn ut om du har krav på fri rettshjelp her.: http://www.fri-rettshjelp.no/

 

Trekkpliktiges ansvar

Den trekkpliktige skal foreta trekk i samsvar med namsmannens beslutning. Hvis saksøkte flytter eller skifter arbeidsgiver, må trekkpliktige melde fra til namsmannen og kreditor om dette. Hvis trekkpålegget ikke etterkommes kan trekkpliktige selv bli ansvarlig for beløpet.

Hva kan det tas utleggstrekk i?

Utleggstrekk kan tas i saksøktes krav på forfalt eller uforfalt lønn. Saksøkte har imidlertid rett til å beholde så mye av sin inntekt at det dekker det som med rimelighet trengs til underhold av seg og sin husstand. Ved vurderingen legges til grunn det som er tilbake av nettolønnen etter allerede besluttede trekk med bedre prioritet. Det er viktig at saksøkte tar kontakt med namsmannen for å gi korrekte opplysninger sin økonomi.

Stortinget har vedtatt endringer i dekningsloven § 2-7 første ledd nytt tredje punktum og gjeldsordningsloven § 4-3 nytt annet ledd som gir hjemmel for å fastsette satser for beregning av livsoppholdsutgifter ved utleggstrekk og gjeldordning. Satsene er fastsatt i forskrift som trådte i kraft 1. juli 2014.

Endringene innebærer en nasjonal samordning av livsoppholdssatsene. Det skal benyttes de samme satsene i hele landet, og satsene er like for utlegg og gjeldsordning. Satsene skal være et felles utgangspunkt for vurderingen av hvor mye som med rimelighet trengs til livsopphold. Hensynet til den enkeltes særlige behov skal fortsatt ivaretas gjennom namsmannens utøvelse av skjønn i hver enkelt sak.

 

Hvor lenge kan trekket løpe?

Når det tas utleggstrekk, skal namsmannen fastsette trekkets størrelse og i hvilken periode trekk skal gjennomføres. Trekkperioden skal normalt ikke overstige to år regnet fra dagen for beslutningen om utleggstrekk. Hvis trekket gjelder bøter, skatt eller bidrag, kan trekkperioden overstige to år. Dersom kravet ikke er nedbetalt i løpet av trekkperioden må kreditor begjære utlegg på nytt for å dekke resten av sitt krav mot saksøkte.

Klage på utleggstrekk

Er det besluttet utleggstrekk, kan klage settes frem så lenge trekkperioden ikke er utløpt. Klagen fremsettes for namsmannen.

Kilde: https://www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/utlegg/utleggstrekk/

SVAR: Hentet fra https://www.sismo.no/no/pub/tema/trekk-i-lonn-eller-trygd 

Trekk i lønn eller trygd – Utleggstrekk

Tavle med tegn for pluss, minus, multiplikasjon og divisjon.

Utleggstrekk i lønn eller trygd (gjelder også feriepenger), dvs lønnstrekk , betyr at du blir trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av NAV.

Før utleggstrekket

Før vi trekker i lønn eller trygd har det vært holdt en utleggsforretning. Du blir alltid varslet før vi avholder denne. I en utleggsforretning beslutter vi om det du skylder skal kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler.

Hva bør du gjøre?

  • Sjekk om opplysningene i varselet er korrekt eller om vi mangler opplysninger.
  • Nye opplysninger må sendes inn og dokumentasjon må legges ved.
  • Send skjema og dokumentasjon til oss i posten.

Hvordan gjør vi beregningen?

Inntekter (nettolønn eller trygdeytelser, barnetrygd, m.m.)
– Utgifter (boutgifter, barnepass, m.m.)
– Livsopphold
= Månedlig trekk

Hvis beregningen vår viser at du ikke har nok igjen til å kunne leve for (livsopphold), vil vi ikke sette i gang trekk.

Gjennomføring av utleggstrekk

Hvis vi bestemmer at et utleggstrekk skal settes i gang, pålegger vi din arbeidsgiver eller NAV å utføre trekket. Arbeidsgiver eller NAV er pliktig etter loven å utføre det trekket vi ber om.
Et utleggstrekk vil sannsynligvis gi deg en betalingsanmerkning.

Endre trekk?

 

 Hvis du mener at beregningsgrunnlaget ikke er korrekt, må du sende inn en dokumentert henvendelse til oss.

Konsekvenser av utleggstrekk for samboer/ektefelle?

I utgangspunktet har du som skyldner ansvar for egen gjeld. Vi tar ikke utlegg i samboers eller ektefelles lønn eller trygd, men i lønn eller trygd du som skyldner mottar.

Vi har muligheten til å beregne trekket utfra husholdningens samlede inntekter og utgifter.

Samboer eller ektefelle kan bli berørt av trekket, fordi husholdningens inntekter blir redusert i trekkperioden.

Klage på utleggstrekk?

Hvis du ønsker å klage på et trekk, må du sende klagen skriftlig med opplysninger om din økonomi. Disse opplysningene må dokumenteres.

SVAR:  Dette kan du gjøre for å ikke komme i minus i mitt budsjett.

Namsmannen eller andre kreditorer som varsler om utleggstrekk gjør som sagt dette for å sikre sin gjeld, slik at den blir betalt..
Men du som har mottatt brevet har også dine lover som sikrer deg at du sitter igjen med mat på bordet og tak over hodet.

I brevet fra namsmannen eller kreditoren blir du bedt om en oversikt over inntekter og utgifter og hva du eier av midler som biler, motorsykler , boliger, hytter, campingvogner eller midler på konto/aksjer eller annet.

Du viser til ditt budsjett, som viser inntekter og utgifter.

Har du IKKE budsjett, kan du laste ned et budsjett som vi har laget under.
Dette budsjettet er beregnet for å se hvor mye du kan sitte tilbake med når noen skal ha utleggstrekk på deg, der man makser nedbetalingene til prioriterte kreditorer, der lavere prioriteter MÅ vente på tur.
Budsjettet kviler og på at du ikke eiger noe av verdi, då det straks er vanskelig å behalde når kreditorene vil ha pengane sine.
(Les punkt for punkt i vedlagt brev)

budsjett2015livsopphold (XLX format)

budsjett2015livsopphold (PDF format)

punkttilpunkt (PDF format)

GJELDSORDNINGSLOVENS LIVSOPPHOLDSSATSER

Brev til namsmanne (søknad om endring av utleggstrekk) (DOCX Format)

Brev til namsmanne (søknad om endring av utleggstrekk) (PDF Format)