… hjelp til andre som sliter med NAV
Header

Hva er AAP ?

januar 26th, 2015 | Posted by ingrid in AAP - (0 Comments)

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

https://www.nav.no/…/Arbeidsavklaringspenger+%28AAP%29.2173…

« Stønad til barnetilsyn er en stønad som skal hjelpe deg som er enslig mor eller far, med å betale for tilsyn med barnet slik at du kan jobbe, være reell arbeidssøker eller være under utdanning.»

https://www.nav.no/…/Enslig+mor…/Barnetilsyn.1040.cms…

§ 11-16 tredje ledd – Minste årlige ytelse for brukere som har fått sin arbeidsevne nedsatt før fylte 26 år

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+11-16+Arbeidsavklaringspengenes+st%C3%B8rrelse.232396.cms

Søknadsskjema : AAP ved sykdom før 26 år

januar 21st, 2015 | Posted by ingrid in AAP - (0 Comments)

Da kan krysse av helt nederst på søknadsskjemaet for AAP. Du må også legge ved en spesialisterklæring til NAV for å få dette tillegget.

https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?entrance=classic&key=229735

Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp

Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp, og gis av advokater og autoriserte rettshjelpere. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue.

Finn ut om du har krav på fri rettshjelp her.: http://www.fri-rettshjelp.no/

 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Snarveier/Satser.380089.cms?kap=380092

AEV – Arbeidsevnevurdering

januar 13th, 2015 | Posted by ingrid in AAP - (0 Comments)

Vurdering av arbeidsevne : Arbeidsevne handler om dine muligheter for å skaffe eller beholde arbeid – dine ressurser og hindringer sett i forhold til hva som kreves i arbeidslivet og i dagliglivet.

Hvis du søker om arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsprogram eller uførepensjon, vil NAV gjøre en arbeidsevnevurdering.

Enkelte virkemidler som NAV vil kunne tilby deg, krever også en vurdering av arbeidsevnen din.

I NAV bruker vi denne framgangsmåten for å vurdere din arbeidsevne:

Egenvurdering: En vurdering du selv foretar, eventuelt med bistand fra veileder.

Ressursprofil: Gjennom en samtale med veileder går du igjennom de forholdene som påvirker arbeidsevnen din.

Samtalen kan omhandle følgende forhold:

• Arbeidserfaring

• Utdanning/kompetanse og ferdigheter

• Interesser/fritid

• Personlige muligheter og utfordringer

• Sosiale og materielle forhold

• Helse • Arbeidsmuligheter

• Dagligliv

Du blir enig med veilederen din ved NAV-kontoret hvilke av disse forholdene som er viktige for å vurdere din arbeidsevne.

Du behøver ikke å besvare spørsmål som ikke angår deg.

Etter denne samtalen vil NAV vurdere arbeidsevnen din i forhold til de opplysninger du har gitt og andre opplysninger som er viktige (fra legen din for eksempel).

Du vil få arbeidsevnevurderingen fra veilederen din og du vil da kunne si ifra om noe er feil eller om du er uenig i det NAV har kommet fram til.

Hvis noen forhold endrer seg i den perioden du er i tiltak eller har stønad, kan du når som helst ta kontakt med NAV for å revurdere arbeidsevnen.

Oppfølging fra NAV

januar 13th, 2015 | Posted by ingrid in AAP - (0 Comments)

Hvordan vurderer NAV mulighetene dine for å være i arbeid?
Det er viktig at du selv tenker nøye igjennom hvilke muligheter du har på arbeidsmarkedet.

Skal du finne nye arbeidsoppgaver eller kanskje skifte bransje?
Det er viktig å huske på at den kompetansen du har i dag ofte kan benyttes på andre områder
enn de du har erfaring med.

NAV kan bistå deg med veiledning om arbeidsmarkedet og utdanningsmuligheter.

Hvis du er usikker på egne muligheter for å være i arbeid, vil NAV gjøre en grundigere vurdering
(arbeidsevnevurdering- AEV).

Dette kan være aktuelt dersom du for eksempel på grunn av sykdom har vært lenge utenfor arbeidslivet,
eller dersom du søker om arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller Kvalifiseringsprogrammet.

Vi bruker denne fremgangsmåten ved arbeidsevnevurdering:
• Egenvurdering, som er en vurdering du gjør selv, eventuelt med bistand fra veileder i NAV.
• Samtale med veileder om forhold som påvirker dine arbeidsmuligheter.

Din plan for å komme i arbeid
Dersom du har behov for det, vil du sammen med NAV utarbeide en plan.
Denne inneholder en beskrivelse av planlagte aktiviteter for at duskal komme i arbeid, for eksempel:
• Arbeidspraksis
• Behandling/rehabilitering
• Kurs/utdanning
• Tilrettelegging av arbeidsplass
• Sosial trening og mestring

Du får et oppfølgingsvedtak.
Fra 1. februar 2010 har du en lovfestet rett til å få vurdert hva som skal til for at du skal komme
i inntektsgivende arbeid.

Retten er hjemlet i Arbeids- og velferdsforvaltningsloven paragraf 14a.
Du har tre/3 ukers klagefrist på oppfølgingsvedtaket hvis du er uenig i vurderingen NAV har gjort.
Skriftlig klage sendes til NAV kontoret ditt.

Her kan du også få hjelp til å utforme klagen.

Hvis du skal finne nytt arbeid eller skal tilbake til et arbeidsforhold, kan NAV hjelpe deg med å vurdere hvilke muligheter du har.

For at NAV skal kunne tilpasse oppfølgingen til behovene dine, må du registrere deg på nav.no og legge inn CVen din. Du kan få hjelp til å registrere informasjonen av en veileder ved NAV-kontoret ditt.

Beskyttet: AAP

januar 12th, 2015 | Posted by Jan Gundersen in AAP - (Skriv inn passordet ditt for å se kommentarer.)

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor: